Den 2. november avsa Høyesterett dom i saken som gjaldt om to innleide dekksoperatører hadde krav på selskapsbonus på lik linje med fast ansatte og lærlinger i innleieselskapet. Denne dommen er, sammen med dommen i HR-2018-1037-A Manpower, sentral for forståelsen av likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12a.
 
Andreas van den Heuvel innleder om dommen. Prosessfullmektigene i saken, advokatene Karianne Rettedal, Stig Åkenes Johnsen og Margrethe Meder kommer med sine synspunkter på dommen.

Møtested: Digitalt
Møtetid: 1500-1630

Invitasjon sendes på epost til foreningens medlemmer.