Om Norsk Arbeidsrettslig Forening

Norsk Arbeidsrettslig Forening – NARF – er et forum for faglig diskusjon og kunnskapsutvikling. Foreningen er åpen for enhver som har interesse for arbeidsrettslige spørsmål, både jurister og andre. NARF er lokalisert i Oslo og har hovedtyngden av sine medlemmer i Østlandsområdet, men foreningen er representert også i andre deler av landet.

Et viktig kjennetegn ved NARF er at foreningen er uavhengig og upolitisk. Foreningen skal ikke ta standpunkt til eller treffe vedtak om arbeidsrettslige og rettspolitiske spørsmål. Synspunkter kan brytes i diskusjonene i foreningens møter, men foreningen tar ikke selv noen stilling til diskusjonsspørsmål.

Foreningen har medlemmer både fra forvaltning, privat virksomhet og akademia, og fra arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner.

Vedtekter, administrasjon og medlemskap

Norsk Arbeidsrettslig Forenings vedtekter er enkle og kortfattede. De gir bestemmelser om foreningen, dens formål og dens administrasjon, se nærmere her.

Foreningen ledes av et styre på syv medlemmer, som representerer ulike deler av arbeidslivet og forskjellige typer arbeidsrettslig virksomhet. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Dagens styre:

  • Alexander Sønderland Skjønberg (leder), Handelshøyskolen BI
  • Hanne Inger Bjurstrøm (nestleder), Arbeidsretten
  • Lornts Nagelhus, LO
  • Eirik Hognestad, NHO
  • Kristine Fremstad Moen, Virke
  • Sten Foyn, Haavind Advokatfirma
  • Christel Søreide, Advokatfirmaet Wiersholm
  • Kjetil Drolsum Sandnes (styresekretær), Norman & CO

Opplysninger om medlemskap og innmeldelse finner du på siden Bli medlem.

Foreningens virksomhet

Norsk Arbeidsrettslig Forenings formål er først og fremst å være et forum for faglig diskusjon av arbeidsrettslige spørsmål. Foreningen avholder månedlige ettermiddagsmøter i “Møteserien”. Møteserien har blitt et etablert element i det arbeidsrettslige fagmiljøet, og møtene har gjennomgående god oppslutning. Fordi møtene holdes såvidt hyppig, gir Møteserien god anledning til å ta opp aktuelle og viktige arbeidsrettslige spørsmål til diskusjon forholdsvis raskt, som for eksempel ny utvikling i lovgivning eller rettspraksis. I tillegg avholdes årsmøte én gang i året.

Helt siden starten i 1981 har foreningen holdt jevnlige møter i Møteserien med såvel norske som utenlandske foredragsholdere. Mange av innledningsforedragene har vært utgangspunkt for senere tidsskriftartikler og andre bidrag til den felles faglitteraturen.

Norsk Arbeidsrettslig Forening har siden 2003 dessuten utgitt en skriftserie, Arbeidsrett og arbeidsliv. Skriftserien er hittil utkommet med fem bind. Arbeidsrett og arbeidsliv har som formål å være en publiseringskanal for kvalitetssikrede bidrag til faglitteraturen, først og fremst som et supplement til de ordinære tidsskriftene og som et forum for litt større arbeider. Du finner mer om skriftserien og de arbeidene som er utkommet, på siden for Arbeidsrett og arbeidsliv.

NARFs virksomhet er konsentrert på nasjonalt plan, men foreningen deltar også internasjonalt i ulike sammenhenger. Formålet er det samme som på hjemlig plan, å utvikle faglig kunnskap og forståelse. Med en økende internasjonalisering av retten, også av arbeidsretten, er dette en viktig dimensjon. NARF har gjennom mange år et samarbeid med arbeidsrettsforeningene i de andre nordiske landene. Det har blant annet har resultert i flere nordiske arbeidsrettslige møter.

Norsk Arbeidsrettslig Forening er dessuten siden 1981 tilsluttet the International Society for Labour and Social Security Law, som er en verdensomspennende forening for faglig kontakt og kunnskapsutveksling på fagområdet. Se mer om dette under avsnittet Internasjonalt.

Internasjonalt

Norsk Arbeidsrettslig Forening er tilsluttet the International Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL) som nasjonal seksjon av ISLSSL.

ISLSSL ble etablert i Brussel i 1958 gjennom en sammenslutning av the International Congresses of Labour Law (Trieste, 1951, og Genève, 1957) og the International Society for Social Law (stiftet i São Paulo i 1954).

ISLSSL er en rent faglig-vitenskapelig organisasjon som har som formål å fremme studier av arbeidsrett og sosialforsikringsrett på nasjonalt og internasjonalt plan, fremme utveksling av idéer og kunnskap fra et komparativt perspektiv, og å fremme samarbeid mellom akademikere og praktikere innenfor det arbeidsrettslige og sosialforsikringsrettslige området.

ISLLSS arrangerer regelmessige kongresser der faglige spørsmål tas opp til diskusjon. Hvert tredje år avholdes en verdenskongress 

Det holdes også regionale kongresser i Asia, Amerika og Europa. Den første europeiske regional kongressen ble arrangert i Szeged, Ungarn i 1984. Senere er det holdt Europa-kongresser gjennomgående hvert tredje år

Se mer om the International Society for Labour and Social Security Law, foreningens statutter, tidligere kongresser, m.v. på ISLSSLs hjemmesider https://islssl.org

Norsk Arbeidsrettslig Forening er tilsluttet ISLSSL siden NARFs stiftelse i 1981. Som nasjonal seksjon har NARF sete i ISLSSLs Executive Committee. Alexander Sønderland Skjønberg representerer NARF i the Executive Committee.

Nordisk

Norsk Arbeidsrettslig Forening samarbeider med Arbetsrättsportalen http://arbetsratt.juridicum.su.se/default.aspx, som er et felles nordisk nettsted for arbeidsrettslig informasjon om nyheter på nasjonalt og internasjonalt nivå, inkludert EU/EØS, pågående forskningsprosjekter og for publisering av faglige arbeider. Eksempelvis kan forfattere legge ut sine bidrag til NARFs skriftserie Arbeidsrett og arbeidsliv på Arbetsrättsportalen.