Lenker

Arbeidsrettslige ressurser

Arbeids- og sosialdepartementet, AMS
(Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, som har saksfeltene individuell og kollektiv arbeidsrett, “bedriftsdemokrati”, m.m.)

Stortinget
– gir god oversikt over behandlingsgangen og status i lovsaker og enkel tilgang til lovforarbeidene på ulike trinn i nyere lovgivning

Lovdata

Arbeidsretten
– domstolens hjemmesider med direkte tilgang til dommer m.v.

Norsk Labour Start
– gir daglig oppdatert informasjon om nyheter på arbeidslivets område.
Nettstedet har også lenker til samtlige norske hovedorganisasjoner, fagforbund og arbeidsgiverforeninger, samt til en rekke andre nyttige ressurser nasjonalt og internasjonalt. Det inkluderer lenker til tilsvarende nyhetssider i mange andre land.

EIROnline

Fafo Østforum

Juridisk nettviser

Arbetsrättsportalen – et felles nordisk nettsted som drives av Institutet för social civilrätt ved Stockholms universitet. Det inngår i et nordisk nettverk for arbeidsrett der en rekke universiteter/institutter deltar, blant dem Institutt for privatrett, UiO.
Forumet gir informasjon om nyheter og arrangementer på arbeidsrettsområdet. Det er også et sted for nettpublisering av faglige arbeider. På Forumet finner man en rekke arbeider av ulike forfattere, både slike som er publisert i tidsskrifter o.l., og arbeider som ikke er publisert andre steder. Dette gjelder også norske bidrag. Forumet har også “hjemmesider” for de som slutter seg til og legger ut egne arbeider, med bibliografier som gjerne omfatter flere arbeider enn de som kan finnes på Forumet.

EU Labour Law Documentation
– direkte inngang til samlinger av instrumenter, forarbeider, m.v., på området. En enkel og nyttig vei til å finne materiale.

EU anti-discrimination legislation
– direkte inngang til samlinger av instrumenter, forarbeider, m.v., på området. En enkel og nyttig vei til å finne materiale.

EUR-Lex 
– hoveddatabasen for EF/EU-rettslig materiale. Her finnes alle typer dokumenter, rettspraksis, m.v.

EF-domstolen
– direkte lenke til domstolens hjemmesider med søkeskjema, bibliografi, m.v.

European Trade Union Confederation (ETUC)

BusinessEurope
– (tidligere UNICE) – Arbeidsgiverorganisasjon

British and Irish Legal Information Institute
– BAILII har en meget omfattende base av rettsinformasjon for Storbritannia, Nord-Irland og Irland (à la norske Lovdata), og lenker til lignende informasjonsressurser i en rekke land, også utenfor Europa.

German Law Journal
– German Law Journal er et rent elektronisk tidsskrift. Lenkesiden gir inngang til rettslige informasjonsdatabaser over et bredt spekter, inklusive domstoler i Tyskland USA og Europa, tidsskrifter og aviser.

 

Europarådet
– Under Institutions og Activities på Europarådets hovedside finnes lenker videre til traktatdatabasen, Menneskerettighetsdomstolen, Sosialpaktkomitéen og andre kontroll- og policyorganer.

Domstolens søkbare database (HUDOC)

Den europeiske sosialpakts database

 

NORMLEX
– ILOLex er en hovedkilde til ILOs regelverk – konvensjoner, rekommandasjoner, osv. – og til praksis fra ILOs kontrollorganer, uttalelser om statenes oppfyllelse av sine forpliktelser og om klagesaker, Dessuten er ILOLex en sentral kilde til nasjonal arbeidsrettslig lovgivning i en rekke land (via NATLEX).

 

FN-systemet
– Disse nettstedene gir inngang til et vell av materiale om FN, folkerett, menneskerettigheter, m.v.

UN System Libraries

UN Commissioner for Human Rights

EØS-EU-basen (Utenriksdepartementet)
EØS-sekretariatets terminologidatabase og norske oversettelser av rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Basen er søkbar.

European Labour Court Judges’ Meetings
– er en møteserie for dommere I nasjonale arbeidsdomstoler. Her finnes nasjonale rapporter om en rekke ulike emner, fra Norge og fra en lang rekke europeiske land. Nettstedet gir også videre lenker til en rekke ressurser i ILOs databaser.