Historikk

Norsk Arbeidsrettslig Forening ble stiftet 11. mai 1981. Stiftelsesmøtet ble holdt i Universitetets Gamle Festsal i Oslo.

Bak stiftelsen lå det en lang prosess. Høsten 1979 ble det tatt et initiativ (av Stein Evju) som var det første skritt på veien til stiftelsen av NARF. Evju kontaktet lederne av LOs og N.A.F.s juridiske kontorer, Steinar Halvorsen og Arne Jacobsen. I diskusjon og møter med disse våren 1980, der også Henning Jakhelln deltok, ble det enighet om å holde et møte i høstsemesteret for potensielt interesserte.
Tidlig samme høst kom en henvendelse fra the International Society for Labour and Social Security Law ved professor Tore Sigeman, Uppsala, via professor Asbjørn Kjønstad (på det tidspunkt fagansvarlig for arbeidsrett ved Det juridiske fakultet). Det ledet til et felles møte der Sigeman redegjorde for den internasjonale foreningen og dens ønske om at det ble etablert en forening i Norge, og Evju redegjorde for de foreløpige tankene man hadde gjort seg på norsk side. I møtet ble det utpekt et «interimsstyre» som skulle arbeide videre mot en foreningsdannelse. Brynjulf Bull tok på seg oppgaven som formann; interimsstyret bestod forøvrig av Knut Bartnes (da generalsekretær i AF), Evju, Halvorsen og Jacobsen. I det videre arbeidet spilte dessuten Tor Mehl en uvurderlig rolle som sekretær og «budbringer».

Da grunntrekkene var på plass, ble det invitert til et «forberedende møte» i Universitetets Gamle Festsal 27. januar 1981, for å finne ut av om det var interesse for å etablere en arbeidsrettslig forening. Brynjulf Bull foredro over emnet «Arbeidsrettens plass i rettssystemet», og Evju redegjorde for vedtektsforslag og øvrige formelle og praktiske sider ved en foreningsdannelse. På møtet var det bred, positiv oppslutning om å danne en forening, og interimsstyret arbeidet videre med det som siktemål.

Stiftelsesmøtet ble ledet av Asbjørn Kjønstad. Vedtekter og kontingentsatser ble fastsatt, og et styre ble valgt. Etter den formelle delen av møtet holdt Evju foredrag over temaet «Retten til streik. Norsk rett i internasjonal belysning».

Norsk Arbeidsrettslig Forenings første styre hadde følgende sammensetning:

Brynjulf Bull, formann
Stein Evju, viseformann
Knut Bartnes
Steinar Halvorsen
Arne Jacobsen
Ragnhild Nygaard
Øyvind Vidnes

I de første årene etter stiftelsen var møteformen utelukkende «medlemsmøter», det vil si kveldsmøter med start kl. 18.00 eller 19.00. Frem til 1988 ble det holdt to til fire slike møter årlig. Styret fant imidlertid at møteformen hadde svakheter. Det var vanskelig å få et godt fremmøte med så sen møtestart, og med så spredte møter var det vanskelig å ta opp mer aktuelle temaer til diskusjon. Styret sluttet seg derfor til idéen om en «møteserie» på ettermiddagstid. Fra 1989 har bare foreningens årsmøter blitt avviklet som kveldsmøter (med start kl. 17.00).

NARFs Møteserie ble startet i 1984. Evju forberedte opplegg og emnevalg i samarbeid med en gruppe medlemmer, som i de første årene fungerte som en form for styringsgruppe og idébank. Det første møtet ble holdt 22. mars 1984, og i løpet av året ble det avviklet åtte møter. Åtte møter per år, fire i vårsemesteret og fire i høstsemesteret, har siden vært «normalplanen» for Møteserien, selv om det ikke har lyktes å holde det fulle antallet møter hvert år.

Mens «medlemsmøtene» hadde en ambulerende tilværelse mellom ulike møtelokaler, har Møteserien hatt en større grad av relativ stabilitet. Det første året ble møteseriemøtene holdt i «Kattestallen», et lite lokale Det juridiske fakultet hadde en tid i bakgården til Biblioteksbygningen. Etter at Evju gikk til Arbeidsretten, fikk Møteserien husvære i Riksmeklerens lokaler, først i Nedre Vollgate 10, fra 1993 i Grensen 3, der møtene som hovedregel fortsatt holdes.

Du finner oversikter over styremedlemmer, møter, emner og foredragsholdere her.