Arbeidsrett og arbeidsliv

Norsk Arbeidsrettslig Forening har siden 2003 dessuten utgitt en skriftserie, Arbeidsrett og arbeidsliv. Skriftserien er hittil utkommet med syv
bind. Arbeidsrett og arbeidsliv har som formål å være en publiseringskanal for kvalitetssikrede bidrag til faglitteraturen, først og fremst som et supplement til de ordinære tidsskriftene og som et forum for litt større arbeider.

Gjennom årene har Arbeidsrett og arbeidsliv publisert en rekke viktige bidrag til den arbeidsrettslige faglitteraturen.

Serien gis ut i bind à ca. 240-350 sider. Hvert bind består av flere hefter; heftene kommer ut løpende uten forhåndsbestemt frekvens og kan variere i omfang. Samlet innholdsfortegnelse for hvert bind gis ut med siste hefte i det enkelte bind. Arbeidsrett og arbeidsliv distribueres fritt til Norsk Arbeidsrettslig Forenings medlemmer.

Tidligere utgivelser er fritt tilgjengelige gjennom NARFs nettsider, men bare i begrenset utstrekning i tid. Se nærmere på siden for Publiserte arbeider.

Redaksjon – kontakt om bidrag

Skriftserien ledes av en redaksjon som består av

  • Professor Stein Evju (redaktør/ansv.)
  • Advokat Jon Gisle (red.sekr.)
  • Advokat Hans Chr. Monsen
  • Advokat Elisabeth Stenwig
  • Advokat Eli Aasheim

Redaksjonen kan kontaktes ved henvendelse til
Stein Evju tlf.: 22 85 93 25, stein.evju@jus.uio.no,
eller
Jon Gisle tlf. 48 12 27 40, jon@arbeidsrettsadvokatene.no

Redaksjonen mottar gjerne kortere eller lengre artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser. Manuskripter mottas helst elektronisk, som vedlegg til e-post, og kan sendes redaktøren eller redaksjonssekretæren (se adresser ovenfor). Arbeidsrett og arbeidsliv mottar både juridisk og samfunnsvitenskapelig stoff, og såvel norske som andre nordiske bidrag.

Alminnelige retningslinjer for utformning av manus, henvisninger, m.v., finnes her. Mer utførlige opplysninger om formatering, foretrukket henvisningsteknikk og annen informasjon om skriftlig fremstilling, utforming av manuskripter m.m. kan fås ved henvendelse til redaksjonen.

Artikler antas etter fagfellevurdering (ekstern “refereeing”, eventuelt intern vurdering). Kortere bidrag, kommentarer, m.v., er gjenstand for redaksjonell vurdering.

Arbeidsrett og arbeidsliv er et ideelt tiltak i Norsk Arbeidsrettslig Forenings regi, og det gis ikke honorar for bidrag som antas, men forfattere får 10 – 30 frieksemplarer av det heftet der et bidrag er trykket.