Velkommen til Norsk Arbeidsrettslig Forening

Norsk Arbeidsrettslig Forening – NARF – er en uavhengig forening som har som formål å fremme interessen for og kjennskap til arbeidsrettsfaget og arbeidsrettslige spørsmål. Foreningen ble stiftet i 1981, og den har en bredt sammensatt medlemsmasse med omkring 600 medlemmer. Både jurister og andre er medlemmer, og de kommer fra ulike deler av det praktiske rettsliv, så som arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, advokatfirmaer, akademia, departementer og annen sentral og lokal forvaltning, og private virksomheter.

Kommende aktiviteter:

Nytt møte i møteserien – 7. februar


Temaet for møtet: Reform av stillingsvernet etter svensk rett
1. oktober 2022 trådte endringene i den svenske lag om anställningsskydd (LAS) i kraft. Endringene er omtalt som den største reformen av svensk arbeidsrett på mange år. På årets første møte i møteserien vil Erik Sjödin holde innlegg om bakgrunnen for og betydningen av endringene.

Sjödin er universitetslektor ved Stockholms Universitet. Han har kommentert de viktigste endringene i Lag&Avtal 14. september 2022, som kan leses her.
 
Møtested: digitalt, invitasjon er sendt til foreningens medlemmer på epost
Møtetid: 15.00–16.30

NARF utlyser: Pris for beste masteroppgave i Arbeidsrett

Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandler
arbeidsrettslige spørsmål. Alle studenter som har levert sin avhandling i 2022
ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø, inviteres til å delta.
Innsendte avhandlinger vil bli vurdert av en jury satt ned av foreningens styre.


Sentrale vurderingskriterier vil være godt juridisk håndverk, selvstendighet,
nyhetsverdi og aktualitet. Karakteren vil inngå i den samlede vurderingen.
Prisutdelingen skjer i samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm. Prisen vil bli
markert i foreningens møteserie, tirsdag 11. april 2023, som avholdes i
Wiersholms lokaler med servering.

Vinneren vil få anledning til å presentere sin
avhandling for det arbeidsrettslige fagmiljøet på dette møtet og mottar et
prisbeløp på kr 10 000 sponset av Wiersholm.

Vinneravhandlingen vil også bli vurdert for publisering i tidsskriftet Arbeidsrett.

Avhandlingen sendes til post@arbeidsrettsligforening.no innen 31. januar
2023.
Opplysning om karakter legges ved.
Vinneren vil bli kontaktet i god tid før 11. april 2023.

Spørsmål om prisen kan rettes til Alexander Sønderland Skjønberg,
alexander.n.skjonberg@bi.no

Nytt møte i møteserien – 6. desember


Temaet for møtet: Arbeid i arbeidstagers hjem
Bruk av hjemmekontor eskalerte under pandemien, og også i etterkant har arbeidsformen blitt svært utbredt. Hjemmekontor har fordeler, ved at det skaper fleksibilitet. Blant annet kan det avhjelpe den såkalte ‘tidsklemma’ for småbarnsforeldre og andre omsorgspersoner. Samtidig utviskes forskjellene mellom arbeidstid og fritid, noe som kan føre til at man som arbeidstager aldri har helt fri. Forskriften om arbeid som utføres i arbeidstagers hjem ble vesentlig revidert våren 2022. Men viktige spørsmål ved bruk av hjemmekontor er ikke tatt stilling til ved denne revisjonen.

På NARFs siste møte i 2022 vil Tine Eidsvaag innlede om temaet. Eidsvaag er førsteamanuensis ved det juridiske fakultet, UiB.

Etter innlegget blir det forberedt kommentar ved Margrethe Meder, advokat og partner i BAHR.

Møtested: digitalt, invitasjon sendes til foreningens medlemmer

Møtetid: 15.00–16.30

Sponsorutlysning

NARF har ute en utlysning om sponsor i forbindelse med konkurransen for beste masteravhandling i arbeidsrett for 2022.

Frist for å melde interesse er 9. desember 2022. Se vår hjemmeside for mer informasjon.

Sponsorutlysing – NARFs pris for beste masteroppgave i Arbeidsrett

Norsk Arbeidsrettslig Forening (NARF) har de siste to årene utlyst en pris for beste
masteravhandling i arbeidsrett. Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som
behandler arbeidsrettslige spørsmål, og alle studenter som leverer sin avhandling ved de
juridiske fakultetene, kan delta. De innsendte avhandlingene vurderes av en jury som settes
ned av foreningens styre. Sentrale vurderingskriterier er godt juridisk håndverk,
selvstendighet og aktualitet.
Vinneren får en diplom samt tilbud om å presentere avhandlingen på et møte i foreningens
møteserie og mulighet til å bli vurdert for publisering i tidsskriftet Arbeidsrett. I både 2020 og
2021 ble det sendt inn mange gode avhandlinger, og vinneren av konkurransen i 2020 fikk sin
avhandling publisert i Arbeidsrett, mens vinneren i 2021 har sin artikkel inne til vurdering

NARF søker nå en samarbeidspartner som kan sponse et premiebeløp på kr. 10 000 samt et
fysisk arrangement med servering åpent for foreningens medlemmer der vinneren kåres og får
mulighet til å presentere sin avhandling. Arrangementet kan ha krav om påmelding, og det
kan settes en antallsbegrensning, som ikke bør være lavere enn 50


Mer informasjon finner du ved å klikke her.

Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – 8. november


Temaet for møtet: Høyesteretts dom i HR-2022-2049-A. Midlertidig ansettelse med hjemmel i opplæringsloven og treårsregelen.

Høyesterett avsa 25. oktober dom i en sak om midlertidig ansettelse med hjemmel i opplæringsloven § 10-6. Spørsmålet var om treårsregelen fikk anvendelse for midlertidig ansettelse etter denne hjemmelen, og saken reiste blant annet spørsmål om forståelsen av artikkel 5 i EUs direktiv om midlertidig ansettelser (rådsdirektiv 1999/70/EF).

To av prosessfullmektigene i saken, Lornts Nagelhus (for arbeidstager) og Cecilie Roaldsøy Sæther (for arbeidsgiver) vil kommentere dommen.

Møtetid: kl. 1500-1630
Møtested: digitalt. invitasjon er sendt til foreningens medlemmer på epost

Vh
NARF

Invitasjon til årsmøte

Norsk Arbeidsrettslig Forening holder sitt 41. ordinære årsmøte. Det avholdes denne gangen i “Kjerka” Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47. Årsmøtet begynner kl. 17.30 torsdag 20. oktober. Det blir deretter et faglig foredrag og etterfølgende mat og mingling.

Dagsorden og årsberetning finner du under fanen “Ressurser”, “Møter – Innledernes presentasjoner”. Husk at du må logge inn under “Ditt medlemskap” for å få tilgang.

Etter faglig foredrag og diskusjon inviteres dere til en servering og mingling i de samme lokalene. Arrangementet er gratis, i pakt med tradisjon. De som ønsker å delta må melde seg på per e-post til post@arbeidsrettsligforening.no så snart som mulig. Førstemann til mølla-prinsippet.


Vi imøteser god oppslutning om årsmøtet og ønsker vel møtt!


Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – 7. juni – endre denne tittelen og teksten

Temaet for møtet: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold

På det siste møtet før sommeren vil Anette Hemmingby, førsteamanuensis i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI, presentere sin bok Endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold. Boken er basert på hennes doktoravhandling fra 2021 om samme tema. Boken og temaet kommenteres av Christopher Hansteen, advokat i advokatfirmaet Hjort.
 
Møtested: digitalt. Link er sendt til foreningens medlemmer på epost
Møtetid: 15.00–16.30

Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – 7. juni – endre denne tittelen og teksten

Temaet for møtet: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold

På det siste møtet før sommeren vil Anette Hemmingby, førsteamanuensis i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI, presentere sin bok Endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold. Boken er basert på hennes doktoravhandling fra 2021 om samme tema. Boken og temaet kommenteres av Christopher Hansteen, advokat i advokatfirmaet Hjort.
 
Møtested: digitalt. Link er sendt til foreningens medlemmer på epost
Møtetid: 15.00–16.30

Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – 7. juni – endre denne tittelen og teksten

Temaet for møtet: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold

På det siste møtet før sommeren vil Anette Hemmingby, førsteamanuensis i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI, presentere sin bok Endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold. Boken er basert på hennes doktoravhandling fra 2021 om samme tema. Boken og temaet kommenteres av Christopher Hansteen, advokat i advokatfirmaet Hjort.
 
Møtested: digitalt. Link er sendt til foreningens medlemmer på epost
Møtetid: 15.00–16.30

Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – 7. juni – endre denne tittelen og teksten

Temaet for møtet: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold

På det siste møtet før sommeren vil Anette Hemmingby, førsteamanuensis i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI, presentere sin bok Endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold. Boken er basert på hennes doktoravhandling fra 2021 om samme tema. Boken og temaet kommenteres av Christopher Hansteen, advokat i advokatfirmaet Hjort.
 
Møtested: digitalt. Link er sendt til foreningens medlemmer på epost
Møtetid: 15.00–16.30

Vh
NARF