Publiserte arbeider og presentasjoner

Artikler og kommentarer som publiseres i Arbeidsrett og arbeidsliv, gjøres fritt tilgjengelig gjennom Norsk Arbeidsrettslig Forenings nettsider, men først en tid etter at papirpublikasjonen er utkommet og distribuert. Normalt vil publiserte arbeider først bli åpent tilgjengelige seks måneder eller mer etter at vedkommende hefte av skriftserien er kommet ut.

Her finner du en samlet oversikt over samtlige utgivelser og lenker til de artiklene som kan lastes ned.

 

Bind 1 (2003-2005)

Artikler:

Evju, Stein: Styringsrett og arbeidsrett – et perspektiv
Kan lastes ned (PDF)

— Direktivimplementering og arbeidstageres søksmålsposisjon : Tillike om “tillitsvalgte” og noen sider ved den nye arbeidsmiljøloven
Kan lastes ned (PDF)

Hansson, Cathrine Lilja: Skydd mot diskriminering i arbetslivet – trakasserier och bevisbörda
Kan lastes ned (PDF)

Hasselbalch, Ole: Ytringsfriheden i ansættelsesforhold
Kan lastes ned (PDF)

Holgersen, Gudrun: Noen hovedpunkter i EU-rettens regulering av vern mot diskriminering i arbeidslivet, med hovedvekt på trakassering
Kan lastes ned (PDF)

Koskull, Anders von: Finland – En etyd i tre satser
Kan lastes ned (PDF)

Nielsen, Ruth: EU’s rammedirektiv 2000/78/EF og gennemførelsen i Danmark : Særlig om værnet mod chikane – bevisbyrde, håndhævelse og sanktioner.
Kan lastes ned (PDF)

Pöysti, Tuomas: Anmälan, yttrandefrihet och lojalitetsplikt i arbetslivet.
Kan lastes ned (PDF)

Öman, Sören: Yttrandefrihet i arbetslivet i Sverige
Kan lastes ned (PDF)

 

Rettspraksis-kommentarer:

Evju, Stein: Fast ansatt ulovlig midlertidighet. Høyesteretts dom 27. juni 2005. Rt. 2005 s. 826 – Tilsigelsesavtaler og omgåelse av midlertidig ansettelse
Kan lastes ned (PDF)

— Informasjon og drøftelser som beslutningsvilkår. EFD 27. januar 2005, sak C-188/03 Irmtraud Junk mot Wolfgang Kühnel – “Masseoppsigelser” og prosedyre­reglenes betydning
Kan lastes ned (PDF)

Stang, Trond: Gjeninntreden i stilling etter urettmessig utesteng else. Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelser 14. juli og 27. juli 2005 (HR 2005-01158-U og -01240-U).
Kan lastes ned (PDF)

 

Litteratur:

Skarning, Nicolay: Nedbemanning og sluttpakker : En praktisk håndbok (Anm. av Knut-Marius Sture)
Kan lastes ned (PDF)

Stokke, Torgeir Aarvaag; Stein Evju og Hans Otto Frøland: Det kollektive arbeidslivet : Organisasjoner, tariffavtaler, lønnsoppgjør og inntektspolitikk (Anm. av Eli Mette Jarbo)
Kan lastes ned (PDF)

Wahlgren, P. (ed.): Stability and Change in Nordic Labour Law. (Scandinavian Studies in Law, Volume 43.) (Anm. av Christopher Hansteen, Hans Chr. Monsen)
Kan lastes ned (PDF)

 

Bind 2 (2005-2007)

Artikler:

Evju, Stein: Virksomhetsoverdragelse og rettsvirkninger : Særlig om reservasjonsrett, tariffvilkår og endringer
Kan lastes ned (PDF)

— Permittering og trygd : Trekk av rettsutviklingen
Kan lastes ned (PDF)

Opsal, Vigdis: Permitteringer, arbeidsløshetstrygd og lønnsplikt
Kan lastes ned (PDF)

Poulsson, Einar Østerdahl: Virksomhetsoverføring – erververs undersøkelsesrett og -plikt – kjøpsrett og arbeidsrett
Kan lastes ned (PDF)

 

Rettspraksis-kommentarer:

Evju, Stein: Tariffavtalebegrepet – prosessuelt og materielt : ARD 2005 lnr. 17 og 18 – tariffavtalebegrepets rekkevidde og rettsvirkninger, “omplasseringsavtaler” og arbeidsmiljølovens § 56 A, m.m.
Kan lastes ned (PDF)

– Plassoppsigelser og arbeidsavtaler : ARD 2004.181 og ARD 2005 lnr. 7 – Plassoppsigelse, oppsigelsesfrister og sjømannslovens § 6
Kan lastes ned (PDF)

Ødegård. Arvid R.: Retten til å stå i stilling – ved bortfall/flytting av virksomhet. Rt. 2005 s. 646 HRKU
Kan lastes ned (PDF)

 

Litteratur:

Fougner, Jan: Endring i arbeidsforhold – Styringsrett og arbeidsplikt. (Anm. av Ole Hasselbalch)
Kan lastes ned (PDF)

Fougner, Jan; Tron Sundet, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Mette Jenssen, Merete Bårdsen, Bjørn Jacobsen: Kollektiv arbeidsrett. (Anm. av Eli Mette Jarbo)
Kan lastes ned (PDF)

Aagaard, Erik C., og Nina Melsom: Bedriftens personalhåndbok : Rett og plikt i arbeidsforhold. 7. utg. (Anm. av Kari Bergeius Andersen)
Kan lastes ned (PDF)

 

Bind 3 (2008)

Artikler:

Carlstedt, Cecilie: Fleksibilitet i arbeidsforhold : Arbeidsgivers instruksjons- og endringsadgang i etablerte arbeidsforhold
Kan lastes ned (PDF)

Engen, Martin: Arbeidsavtalens stilling i offentlig gjeldsforhandling og konkurs
Kan lastes ned (PDF)

van der Lagen, Victoria: Rusmiddeltesting i arbeidsforhold – arbeidsgivers adgang og skranker
Kan lastes ned (PDF)

Veen, Sølvi: Illojal rekruttering
Kan lastes ned (PDF)

Rettspraksis-kommentarer:
Owe, Stein: Frist for krav etter aml. § 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse
Kan lastes ned (PDF)

 

Bind 4 (2009-2010)

Artikler:

Evju, Stein: Almengjøring på norsk
Kan lastes ned (PDF)

Hjort, Kristin Slørdahl: Internasjonalt preseptoriske regler i arbeidsretten : En rettskildemessig analyse
Kan lastes ned (PDF)

Jetlund, Martin: Arbeidstakernes tilhørighet ved overdragelse av del av virksomhet
Kan lastes ned (PDF)

Lindbekk, Oddvar: Etterbetaling og passivitet i tariffretten
Kan lastes ned (PDF)

 

Kommentarer:

Borchgrevink, Mette: Arbeidstakeres personvern – EMK og nye e-postregler
Kan lastes ned (PDF)

 

Bind 5 (2010-2011)

Artikler:

Evju, Stein: Implementing EU Law on Services: National Diversity and the Human Rights Dilemma
Kan lastes ned (PDF)

 Plassoppsigelse og fagforeningsbegrep: Arbeidsretten på nye stier?
Kan lastes ned (PDF)

Heuvel, Andreas van den: Bemanningsdirektivet :EF-direktivet om arbeidsleie, fremvekst, regler og konsekvenser for nasjonal rett
Kan lastes ned (PDF)

Aas, Tonje Forså: Forholdet mellom avtalerett og arbeidsrett ved inngåelse og opphør av arbeidsavtaler – utvalgte problemstillinger
Kan lastes ned (PDF)

 

Kommentarer:

Alsos, Kristin: Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?
Kan lastes ned (PDF)

 

Bind 6 (2011-2012)

Evju, Stein, og Joakim Augeli Karlsen: Tarifflike vilkår som EØS-rettslig restriksjon : ILO-konvensjon nr. 94 og tjenestefriheten i EU/EØS
Kan lastes ned (PDF)

Evju, Stein: «Almengjøring» uten almen gyldighet ‒ men legio problemer
Kan lastes ned (PDF)

Evju, Stein: Midlertidighet og oppsigelighet : En studie i retts­kilder og rettskildebruk
Kan lastes ned (PDF)

Hotvedt, Marianne Jenum: Utvikling eller brudd? : Når diskri­mineringsvern møter arbeidstakervern
Kan lastes ned (PDF)

Ulseth, Terese Smith: Hva er så spesielt med tariffavtaler? : Om tolkning av tariffavtaler, særlig om klarhetskravet
Kan lastes ned (PDF)

Valeberg, Erik Teigen: Rettsvalgs- og jurisdiksjonsspørsmål ved internasjonale arbeidskonflikter
Kan lastes ned (PDF)

Litteratur:

Ulrichsen, Christine Lie, Anm. av Mette Borchgrevink: Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern (2011)
Kan lastes ned (PDF)

 

Bind 7 (2012-2014 )

Artikler:

Bjerke, Jorun, Resignasjonsplikt i tariffretten
Kan lastes ned (PDF)

Eikeland, Jan: Oppsigelse og avskjed av tillitsvalgte : Materielt vern og prosessuelle problemstillinger
Kan lastes ned PDF

Evju, Stein, Fusjon og tariffavtaler
Kan lastes ned (PDF)

Sandnes, Kjetil Drolsum: Tolkning av tariffavtaler
Kan lastes ned PDF

Sunde, Liss: Informasjonsplikt og taushetsplikt i arbeidsforhold. En arbeidsrettslig, selskapsrettslig og børs- og verdipapirrettslig analyse
Kan lastes ned (PDF)

Leder
Kan lastes ned (PDF)