Temaet for møtet: Høyesteretts dom i HR-2022-2049-A. Midlertidig ansettelse med hjemmel i opplæringsloven og treårsregelen.

Høyesterett avsa 25. oktober dom i en sak om midlertidig ansettelse med hjemmel i opplæringsloven § 10-6. Spørsmålet var om treårsregelen fikk anvendelse for midlertidig ansettelse etter denne hjemmelen, og saken reiste blant annet spørsmål om forståelsen av artikkel 5 i EUs direktiv om midlertidig ansettelser (rådsdirektiv 1999/70/EF).

To av prosessfullmektigene i saken, Lornts Nagelhus (for arbeidstager) og Cecilie Roaldsøy Sæther (for arbeidsgiver) vil kommentere dommen.

Møtetid: kl. 1500-1630
Møtested: digitalt. invitasjon er sendt til foreningens medlemmer på epost

Vh
NARF