Seksuell trakassering i arbeidslivet har fått økt oppmerksomhet som følge av #MeToo-bevegelsen, og 22. desember 2020 avsa Høyesterett en dom som blant annet berørte den nedre grensen for overtredelse av forbudet mot seksuell trakassering, se HR-2020-2476-A.
 
Advokat Lill Christin Egeland innleder om det rettslige vernet mot seksuell trakassering, med utgangspunkt i dommen. Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm kommenterer på dommen og tematikken. Også to av prosessfullmektigene i saken, Tina Storsletten Nordstrøm og Nikolay Skarning, vil kommentere.

Møtested: Digitalt
Møtetid: 1500-1630

Invitasjon sendes på epost til foreningens medlemmer.