Velkommen til Norsk Arbeidsrettslig Forening

Norsk Arbeidsrettslig Forening – NARF – er en uavhengig forening som har som formål å fremme interessen for og kjennskap til arbeidsrettsfaget og arbeidsrettslige spørsmål. Foreningen ble stiftet i 1981, og den har en bredt sammensatt medlemsmasse med omkring 600 medlemmer. Både jurister og andre er medlemmer, og de kommer fra ulike deler av det praktiske rettsliv, så som arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, advokatfirmaer, akademia, departementer og annen sentral og lokal forvaltning, og private virksomheter.

Kommende aktiviteter:

Invitasjon til seminar om ettervirkning


Den 11. januar kl. 15.00 inviterer Norsk Arbeidsrettslig Forening og Arbeidsrettsgruppen ved BI til et seminar om ettervirkning, hvor vi gjør opp status etter Høyesteretts og Arbeidsrettens avgjørelser i Grefsenhjemmet-saken.

Alexander Skjønberg vil holde en innledning med vekt på det historiske bakteppet. Deretter vil prosessfullmektigene i saken, Kurt Weltzien og Magnus Buflod, holde innlegg. Til slutt blir det forberedte kommentarer fra Julie Piil Lorentzen og Thea Rabe.

Påmelding til labourlaw@bi.no. Seminaret finner sted på BI i Nydalen

NARF utlyser: Pris for beste masteroppgave i Arbeidsrett

Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandler
arbeidsrettslige spørsmål. Alle studenter som har levert sin avhandling i 2023
ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø, inviteres til å delta.
Innsendte avhandlinger vil bli vurdert av en jury satt ned av foreningens styre.


Prisutdelingen skjer i samarbeid med advokatfirmaet BAHR. Prisen vil bli markert i foreningens møteserie i april, som avholdes i BAHRs lokaler med servering. Vinneren vil få anledning til å presentere sin avhandling for det arbeidsrettslige fagmiljøet på dette møtet og mottar et prisbeløp på kr 10 000 sponset av BAHR.

Vinneravhandlingen vil også bli vurdert for publisering.

Avhandlingen sendes til post@arbeidsrettsligforening.no innen 31. januar 2024. Opplysning om karakter legges ved.

Vinneren vil bli kontaktet i god tid før arrangementet i april.

Spørsmål om prisen kan rettes til Alexander Sønderland Skjønberg, alexander.n.skjonberg@bi.no

Årsmøte 14. september

Norsk Arbeidsrettslig Forening holder sitt 42. ordinære årsmøte. Det avholdes også i år i “Kjerka” Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47. Årsmøtet begynner kl. 17.00 torsdag 14. september. Det blir deretter et faglig foredrag og etterfølgende mat og mingling.

Dagsorden og årsberetning finner du under fanen “Ressurser”, “Møter – Innledernes presentasjoner”. Husk at du må logge inn under “Ditt medlemskap” for å få tilgang.

Temaet for møtets faglige del er “Innleie – erfaringer så langt og veien videre”. Pål Kvernaas (Advokatfirmaet Haavind AS) vil innlede, og det blir kommentarer fra Silje Stadheim Almestrand (NHO) og Lornts N Nagelhus (LO).

Etter faglig foredrag og diskusjon inviteres dere til en servering og mingling i de samme lokalene. Arrangementet er gratis, i pakt med tradisjon. Påmelding er ikke nødvendig.


Vi imøteser god oppslutning om årsmøtet og ønsker vel møtt!


Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – torsdag 27. april hos Wiersholm


Temaet for møtet: Kåring av beste masteravhandling i arbeidsrett

På neste møte i møteserien vil NARF kåre vinneren av beste masteravhandling for 2022, og vinneren vil presentere sitt avhandlingstema.

Prisutdelingen skjer i samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm og vil avholdes i Wiersholms lokaler med servering. 

Arrangementet er åpent for alle, men påmelding er nødvendig. Påmelding skjer via Wiersholms sider her.

Møtested: Wiersholm, Dokkveien 1, 0250 Oslo 

Møtetid: 15.00–16.30

Nytt møte i møteserien – 7. februar – endre denne tittelen og teksten


Temaet for møtet: Reform av stillingsvernet etter svensk rett
1. oktober 2022 trådte endringene i den svenske lag om anställningsskydd (LAS) i kraft. Endringene er omtalt som den største reformen av svensk arbeidsrett på mange år. På årets første møte i møteserien vil Erik Sjödin holde innlegg om bakgrunnen for og betydningen av endringene.

Sjödin er universitetslektor ved Stockholms Universitet. Han har kommentert de viktigste endringene i Lag&Avtal 14. september 2022, som kan leses her.
 
Møtested: digitalt, invitasjon er sendt til foreningens medlemmer på epost
Møtetid: 15.00–16.30

Nytt møte i møteserien – 7. februar


Temaet for møtet: Reform av stillingsvernet etter svensk rett
1. oktober 2022 trådte endringene i den svenske lag om anställningsskydd (LAS) i kraft. Endringene er omtalt som den største reformen av svensk arbeidsrett på mange år. På årets første møte i møteserien vil Erik Sjödin holde innlegg om bakgrunnen for og betydningen av endringene.

Sjödin er universitetslektor ved Stockholms Universitet. Han har kommentert de viktigste endringene i Lag&Avtal 14. september 2022, som kan leses her.
 
Møtested: digitalt, invitasjon er sendt til foreningens medlemmer på epost
Møtetid: 15.00–16.30

NARF utlyser: Pris for beste masteroppgave i Arbeidsrett

Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandler
arbeidsrettslige spørsmål. Alle studenter som har levert sin avhandling i 2022
ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø, inviteres til å delta.
Innsendte avhandlinger vil bli vurdert av en jury satt ned av foreningens styre.


Sentrale vurderingskriterier vil være godt juridisk håndverk, selvstendighet,
nyhetsverdi og aktualitet. Karakteren vil inngå i den samlede vurderingen.
Prisutdelingen skjer i samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm. Prisen vil bli
markert i foreningens møteserie, tirsdag 11. april 2023, som avholdes i
Wiersholms lokaler med servering.

Vinneren vil få anledning til å presentere sin
avhandling for det arbeidsrettslige fagmiljøet på dette møtet og mottar et
prisbeløp på kr 10 000 sponset av Wiersholm.

Vinneravhandlingen vil også bli vurdert for publisering i tidsskriftet Arbeidsrett.

Avhandlingen sendes til post@arbeidsrettsligforening.no innen 31. januar
2023.
Opplysning om karakter legges ved.
Vinneren vil bli kontaktet i god tid før 11. april 2023.

Spørsmål om prisen kan rettes til Alexander Sønderland Skjønberg,
alexander.n.skjonberg@bi.no

Nytt møte i møteserien – 6. desember


Temaet for møtet: Arbeid i arbeidstagers hjem
Bruk av hjemmekontor eskalerte under pandemien, og også i etterkant har arbeidsformen blitt svært utbredt. Hjemmekontor har fordeler, ved at det skaper fleksibilitet. Blant annet kan det avhjelpe den såkalte ‘tidsklemma’ for småbarnsforeldre og andre omsorgspersoner. Samtidig utviskes forskjellene mellom arbeidstid og fritid, noe som kan føre til at man som arbeidstager aldri har helt fri. Forskriften om arbeid som utføres i arbeidstagers hjem ble vesentlig revidert våren 2022. Men viktige spørsmål ved bruk av hjemmekontor er ikke tatt stilling til ved denne revisjonen.

På NARFs siste møte i 2022 vil Tine Eidsvaag innlede om temaet. Eidsvaag er førsteamanuensis ved det juridiske fakultet, UiB.

Etter innlegget blir det forberedt kommentar ved Margrethe Meder, advokat og partner i BAHR.

Møtested: digitalt, invitasjon sendes til foreningens medlemmer

Møtetid: 15.00–16.30

Sponsorutlysning

NARF har ute en utlysning om sponsor i forbindelse med konkurransen for beste masteravhandling i arbeidsrett for 2022.

Frist for å melde interesse er 9. desember 2022. Se vår hjemmeside for mer informasjon.

Sponsorutlysing – NARFs pris for beste masteroppgave i Arbeidsrett

Norsk Arbeidsrettslig Forening (NARF) har de siste to årene utlyst en pris for beste
masteravhandling i arbeidsrett. Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som
behandler arbeidsrettslige spørsmål, og alle studenter som leverer sin avhandling ved de
juridiske fakultetene, kan delta. De innsendte avhandlingene vurderes av en jury som settes
ned av foreningens styre. Sentrale vurderingskriterier er godt juridisk håndverk,
selvstendighet og aktualitet.
Vinneren får en diplom samt tilbud om å presentere avhandlingen på et møte i foreningens
møteserie og mulighet til å bli vurdert for publisering i tidsskriftet Arbeidsrett. I både 2020 og
2021 ble det sendt inn mange gode avhandlinger, og vinneren av konkurransen i 2020 fikk sin
avhandling publisert i Arbeidsrett, mens vinneren i 2021 har sin artikkel inne til vurdering

NARF søker nå en samarbeidspartner som kan sponse et premiebeløp på kr. 10 000 samt et
fysisk arrangement med servering åpent for foreningens medlemmer der vinneren kåres og får
mulighet til å presentere sin avhandling. Arrangementet kan ha krav om påmelding, og det
kan settes en antallsbegrensning, som ikke bør være lavere enn 50


Mer informasjon finner du ved å klikke her.

Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – 8. november


Temaet for møtet: Høyesteretts dom i HR-2022-2049-A. Midlertidig ansettelse med hjemmel i opplæringsloven og treårsregelen.

Høyesterett avsa 25. oktober dom i en sak om midlertidig ansettelse med hjemmel i opplæringsloven § 10-6. Spørsmålet var om treårsregelen fikk anvendelse for midlertidig ansettelse etter denne hjemmelen, og saken reiste blant annet spørsmål om forståelsen av artikkel 5 i EUs direktiv om midlertidig ansettelser (rådsdirektiv 1999/70/EF).

To av prosessfullmektigene i saken, Lornts Nagelhus (for arbeidstager) og Cecilie Roaldsøy Sæther (for arbeidsgiver) vil kommentere dommen.

Møtetid: kl. 1500-1630
Møtested: digitalt. invitasjon er sendt til foreningens medlemmer på epost

Vh
NARF